Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Ö6 ScHOUWTOONEEL

©EAr.GE- volkplantingen van Sicilië en Sardinië

Reden- doen ' zeer ver^cheiden zvn van den KUNoT. koophandel, dien onze zeelieden doen op de Gelukkige Eilanden of met andere vreemdelingen, die ons niet gehoorzaamen. Zie daar dan drie vraagftukkcn in plaatfe van één.

1. Te weeten, of het denkbeeld van het gemeene welzyn onaffcheidelyk verknocht is aan den verkoop van ons koren en dadelen , by voorrecht afgedaan aan eene maatfchappy van eenige koop-

v lieden, met uitfluitinge van alle overige burgeren en ingezetenen?

2. Of het denkbeeld van gemeen welzyn zich ligt laat overeenbrengen met dat van een' gansch vryen handel in alle onze volkplantingen?

3. Of het denkbeeld van openbaare welvaart beltaanlyk is met den vryen handel in verre landen, die van ons niet afhangen?

Op de eerde vraag, welke is, of het met de gemeene welvaart overeenkomt, dat w,y de eigenaars en gebruikers onzer hoeven en landeryen nooclzaaken, om voor een' maatigen en eenpaarigen prys hun koren en dadels te leveren

aan

Sluiten