Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1~6 SciIOUWTOONEEL

De At.ce. I ïct zyn deeze tusfchenmiddelyks Reden- volmaaktelyk beproefde en bevestigde •uwst, denkbeelden, die licht fpreiden op de beide anderen, wier verband men niet bemerkte, en zy doen blyken dat het gemeene welzyn onaffcheidelyk is van het voorrecht en de befcherming, vergund aan eene maatfchappy van zeehandelaarcn, om "koopmanfehap te dryven by verre afgelegen volken, die onaf hangkclyk van ons zyn.

Om beter den gang des verftands te kennen als het redeneert, laaten wyeen ander voorbeeld neemen in twee zwarigheden, welken men tegen de maatfchappy van Utika inbrengt; de eene das zy nadeeligvoor den Staat is, omdat zy, in plaatfe van onze Aliïkaanfche waaren, nier anders dan geld naar de Eilanden voert; de andere omdat, federt de oprechting der maatfehappye van Utika voor den vreemden handel, de binnenlandfche handel niet beter gaat, maar zelfs flapper wordt dan ooit.

Om deeze dubbele zwarigheid op te helderen, heeft het verftand noch beduidingen , noch regels van fluitredenen, noch onderzoek van vermengde of

on-

Sluiten