Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296" SciIOUWTOONEEL

De Alge- felde aan de rechtvaerdigheid, die de Rf.oIn- deugd zal loonen, kan die twyffel wegkunst. genomen worden, door eene diergelyke redeneering , en met behulp van een tweede middelyk denkbeeld, op nieuw by wyze van voorwaarde voorgefteld, om onderzocht te worden.

Daar is eene Rechtvaerdigheid, die de belooning der deugd voor zich behoudt, indien de geene, die dc orde in de lighaamelyke natuur gebragt heeft, ook orde in de veritandelykheden heeft gebragt. Nu brengt de geene, die orde in de natuur brengt, geene minder orde in dc verlTandclykeden ; vermits hy haar kennis , afkeer van onrcchtvaerdigheid, achting voor het goede , het geweeten en de verwachting van een' beter ftaat geeft. Daar zal dan, vroeg of laat, een tyd van ftraffe voor het kwaad cn van loon voor de deugd zyn. De deugd van deeze redeneeringen hangt van de zekerheid van het voorwaardelykc af. Netheid Somtyds wordt de voorwaarde , of i!r^en.rdee' ccni& ander middelyk denkbeeld, voor"ö * gefteld by wyze vap verdeelinge , of van verfcheiden gevallen , die de eenig-

Sluiten