Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuür, XIII. Onderh. 323

heid zelf gevolgd heeft, als zy den mensch, De Verdien zy gefchapen heeft,onderwyst. In rjch1iik» plaatfe van altoos bloote ftokregels, of koude algemeenheden te gebruiken , fehept zy vermaak om deeze waarheden te doen zoeken in een verhaal cn in eene fchynbaarheid van verrichtingen. Dan is het een zaaijer, die zyn zaad zaait in verfcheidenlyk bereide gronden: dan is het een vader des huisgezins, die de arbeiders, welken hy op verfcheiden uitren van den dag aantreft, naar zynen wyngaard zendt. Het is een kind, dat van zyne lange doolingen weder te rechtkomt, of eenige andere gebeurtenis, die elk één, het zy geleerd of ongeleerd, mee vrucht kan leezen, omdat de waarheid, welke zy voor omflag dient, daar uic van ieder ligt te trekken is. De Wysheid kende haar gewrocht; en zy heeft den mensch onderweezen op eene wyze, die met zynen aart overeenkwam, dat is zoo als hy onderweezèn moet worden.

Dit gebruik wordt dus ook wederge- De Wee^ vonden in de beoeffening der teekenen der^eeke. of der woorden, waardoor wy hetmid- nen of dede! verkrygen, om elkander onderling weorden' X a te

Sluiten