Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tranfporten. JVanObliga-tier, Aétien in de Ooft-en-Weft-In» 1 difche Compagnien, Sec.

■ Tot 1000 gl, opecn24ft. z. - fi tiH ï»ven ïooogl. tot aooo 48 ft.— - 3:0-* jiven zoootot 4000 3 gl.— - 3 : 16 j'ven 4000 tot «coo 4g].— . j ;• o-* >ven 8000tot 12000 6gl.— - 7 : 11—• ven 12000 tot 18000 9 g]. —. - 11 : 5 — ven isoootot 25000 12 gl.— - 15 .• o—« ven 25000 tot 35000 iögl.— - 20 ï o—• ven 3foootot50000 i8gl.— - 22: loven de 50000 guldens 24gl.— - 29 : 14 — Doch het zegel van de Tranfporten van de Aftien in Ooft - Indifche Compagnie, zal worden gereekent het Oud en Origineel ingelegt Capitaal.

Lees-Cedullen. By Begraafteniflen en Bruiloften te gebruiken

M die gegoed zyn.

I 1000 gl. en daarboven op een «ft. Z. fo : 9 — •j 3.000 gl. en daarboven opeen 12 ft — o : 16> 6000 gl. en daar boven op een 24 ft. — 1 ; 11 — jnooogl. en daarboven opeen 3 gl.— 3 : ióojooo gl. en daar boven opeen 6 gl — 7 : 11 — >4100000 gl en daar boven op een 12 g,— 15: o-*

Reekeningen.

h alle Deelaratien, Specificatiën, Aften van beftek , Aanneemingen van Werken &c. ten lafte van het /Semeene Land, de Steeden, Collegien, Ambag» Jen, Gerich ten, en andere Sociëteiten,

« 10 tot beneeden 200 gl. op een 3 ft. Z./o : 5 — 1*00 gl. en daar boven — 6 ft. — c: 9 — koo gl. en daarboven — 12 ft.—o : 16 — ooo gl. en daarboven — 24 ft, — x ; 11—

Sluiten