Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

I. b e r i g t

De natuurlyke Zonlichtenen de tederefchaduwen, doende ve.rfrandigfte fchikking van hec licht en bruin , met zo veel omzichtigheid als oordeel geplaatst , en door eene losfe , bevallige en naauwkeurige behandeling van tekenpen en penceel,in eenigzins geelachtigen Oostindifchen Inkt, door den grooten van de Velde uitgevoerd, zyn dooronzen Konftenaar, den Hcere ploos van amste'l . zojuist waargenomen, zo keurig nagevolgd, dat men tusfehen dePreriten tekening bynaar geen het- minde ondericheïd bemerkt. Zelfs zyn de kleinfte toetfen met potlood en rood kryt, welken het origineel niet weinig luister byzettcn , in de Prent, in eenen zachten toon, echter met de vereischte kragt, en als het ware, op de achteloosfte wyze te pasfe gebracht. — Een na

_^.h. zaftleven,

verbeeldende een Schuitemaakers werf. Op den voorgrond , naarby een klaar water, ligt een fchuit op de helling, benevens eenige kromhouten , gereedfehnp enz. In het verfchiet ziet men twee huisjes, gelvk ook twee beeldjes en een belommerd boschje, alles zeer bevallig door de Zon verlicht. — Een insgelyks na

h. zaftleven, ;

r- ■ ■:■ ■ -

zynde een weergaê van de voorige; verbeeldende den uithoek van eene bochtige rivier, waar voor een fcheepje, zich in den ftroom fpiegelende. Op den fomberen voorgrond zit een Mannetje , by eenige omgehouwen boomenilammen, en in het heldere verfchiet, waartegen de gemelde partyën uitkomen , ziet men nog een diergelyk beeldje in een fchuit, ook nog een' molen, welke uit het welig geboomte ryst.

Deze beide tekeningen, met zwart kryt en een weinig geelachtige, Oostindifche Inkt, door den Schilder Zaftleven zeer natuurlyk gemaakt, zyn ook met de grootfle naauwkeurigheid zo wel in 't koper gebracht als gedrukt: berustende beiden de origineelen in de keurige Verzameling van onzen Uitvinder. — Een na

rembrand,

verbeeldende een Vrouwtje van achteren, liggende over

ee-

Sluiten