Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens een prentwerk. IJ

•KonstHevenden Heere jeronimüs tonnemans ; heden berustende inde keurige verzameling van den Heere Louis»

metaijer, philips zoon.

Nu zyn wy nog, volgens ons laatst gegeeven berigt, verfchuldigd, het narigt, dat men te Kampen wegens den kunst-ryken Schilder en Tekenaar Hendrick Avercam heeft bekoomen , mede te deelen. Onzewensch was, van deezen grooten Man met meerder klaarheid te fpreeken. Maar veele fataale toevallen, de Stad Kampen in de voorige Eeuw overgekoomen , doen verfcheide Doop- en andere Registers, die in zulke gevallen van dienst kunnen zyn, ontbreeken..

Nogtans zullen wy van het Berigt, dat de Heer corn. roldanus Secret. te Kampen, op het verzoek van onzen Autheur, heeft weeten op te fpooren en goedgunftiglyk gelieven mede te deelen, den korten inhoud laaten volgen. Dus

luidt het byna woordelyk.

„ In 't Jaar 1596, den 18 April, vinde ik gewaagd van „ eenen Berend Avercamp, zynde toenmaal Stads Apothes, car,en een Man van ongemeene bekwaamheid enyver; „ waarom hy toenmaals met eenige extraordinaire dou„ ceurs is gebenificeerd geworden : en nogmaals, in het jaar „ 1600, ter belooning zyner hulpe aan Armen en Rykea „ beweezen in het voorgaande Jaar 1599; wanneer deeze „ Stad met zwaare Peftelentie bczogt was.

„ Hy ftierf in 't Jaar 1603, nalaatende een Weduw, „ volgens haaren geboorte naam genoemd Beatrix Peters, „ en verfcheiden Kinderen, waar onder twee Zoonen. „ Als men nu uit deeze omftandigheden, zo van naam, „ leeftyd en nagelaaten Kinderen van deezen Berend Aver„ camp, en uit de vergelyking van den naam en leeftvd van „ Hendrik Avercamp, eenig befluit mag opmaaken , zal het „ meer dan waarfchynlykzyn, dat de laatstgenoemde een j, Zoon is geweest van Berend Avercamp en Beatrix Peters.

Dus verre volgens Misfive van den Heer corn. roldanus, aan den Autheur.

Kampen. 27Feb. 1767.

• Wat men hier omtrent befluiten moet, laaten wy aan den Leezer j 't is zekerlyk zeer waarfchynlyk, dat onze vermaarde

Sluiten