Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. B E R I G T

wegen: een Prentwerk , -volgens de Nieuwe Uitvinding van den Heere

CORNELIS PLOOS van AMSTÉL, Jac.Corn.Z.

Mededire&eur van de Teeken-Academic der Stad ilmfterdam, en Lid -van de Hollandfcbe Maatjehappy der iVeetcnfebappen te Haarlem.

DE Prentwerken , welke de Heer c. ploos van amstel, jacobs cornelisz. van tyd tot tyd heeft uitgegeven , bewyzen dat de Kunst van Navolging , hier in tot een' aanzienlyken trap van juistheid en zekerheid aebragt kan worden. Gelyk zy niets gemeen hebben met andere, foort van Prenten , dan dat zy , even als deeze, Plaatdrukken zyn; zo komen zy de oorfpronkelyke Tekeningen zo veel meerder naby, dat,hetonderfcheidhieromtrent naauwlyks te befpeuren zynde, de Prenten eieenlyke lekemngen fchynen te wezen. Deeze naauwe overeenkomst ondertusfehen zoude iemand, fchoon op eene aangenaame wyze verrasfende , mogelyk aanleiding kunnen geven om te denken dat dit Kunstwerk in de daad niet enkel door Plaaten vervaardigd werde , en de hand 'er bovendien behendiglyk met rood of zwart Kryt , Inkt of Sappen, die eigenaartige gedaante eener Tekening aan gegeven had: eene misvatting egter, die niet wel in een kundig en opmerkzaam Befchouwer valle , en van welker tegendeel men zig ligtelyk overtuigd vind door de onderlinge gelykftemmigheid van de Afdrukken eener Plaat met elkander vergeleken , in welke, onder zo veelen , zekerlyk eemg verfchil plaats zoude hebben , indien 'er buiten de Plaat naderhand iets ingebragt of gewerkt ware. Om nogtans hieromtrent geene gelegenheid tot twyffelen over te laten, heeft de Uitgever middel gevonden om de waarheid zyner voorige berigten , wegens het vervaardigen zyner Prenten, t eeniger tyde te kunnen bevestigen. Ten dien einde verzoet: hy onlangs , gelyk ons van goeder hand berigt is, de WelEd. Groot Achtb. Heeren jan clifford en Mr. willem huyghens , beiden thans regeerende Burgemeesters der StadAmfterdam, met de WelEd. Heeren Mr.

COR-

Sluiten