Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens een prentwerk.

cornelis ascanius van sypesteyn en Mr.

joost iiuyghens, Direfteuren, mitsgaders den Heer c. c. h. van der aa , Secretaris van de Hollandfche Maatfch'appy der Wetenfchappen te Haarlem , om, onder geheimhouding, het werktuiglyke zyner behandeling in deeze kunst zelve te komen beichouwen. Waarop deeze Heeren hem ook vereerd hebben met een bezoek ten zynen huize , alwaar hy in hunne tegenwoordigheid eene Plaat gemaakt heeft, en ook eene Prent met alle haarekleuren,en gelyk aan het Origiueel, tot haare volkomenheid toe, op zyne Pers in olyverw gedrukt heeft ; waarvan deeze Heeren , op dat de waarheid deswegens ten allen tyde, waar de Uitgever het nodig oordeelde, zoude kunnen blyken, hem op den 8ften Oftober dezes Jaars voorzien hebben met een breedvoerig Getuigfchrift , welke door Hun Ed. allen ondertekend , en by de Hollandfche Maatfchappye is geregistreerd geworden.

Ondertusfchen zien wy de Verzameling nog vermeerderd met een onlangs in 't Licht gegeven Prent, gevolgd naar eene Tekening van

^ gab r iel metzu,

met zyn eigen handtekening, berustende in de Verzameling des Heeren C. Ploos van AmftelzcXvm.

Het verbeeld eene oude Vrouw, op een Stoel zittende, bezig om met de regte hand een Koek in de Pan, welke zy in de flinke hand houd, om te keeren. In het verfchiet verneemt men, op eene fchetsagtige wyze , Geboomte , Muur en ander Bywerk. De Vrouw is burgerlykna de gewoonte des tyds, waar in Metzu leefde, gekleed, in een zyde-agtig Jak met lange Mouwen; het Voorfchootfchynt Linnen en de Rok Laken te zyn. Zy heeft eene ronde linnen Muts op 't hoofd, en een' breeden Doek met Akers om den hals. Deeze Tekening is ongemeen uitvoerig in zwart Kryt op eene breede en toetsagtige wyze, volgens de fchoone en kloeke manier van dien grooten Meester, door hem tot zyne Studie gemaakt. Voorts is alles volgens de Natuur waargenoomen, het Naakt en de onderfcheiden ftoffe der Kleeding, zyn elk naar hunnen aart byzonderlyk behandeld. Het twyfFelagtige der kantige en afwykende deelen»: het donkere der fchaduwen: de zuiverheid der lichten: de helderheid der refleftien, en de wyking van het verfchiet,

fchy-

Sluiten