Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. BERIGT WEGENS EEN PRENTWERK.

ke in de Tekenkunst door deezen grooten Meester, met groot verftand en gemak, zyn ter uitvoer gebragt. lilde Deel pag. 77." Hier moeten wy byvoegen alleen tot eene nurl te Les voor de Schilderjeugd, het geen Leonard da Vinei in zyn Werk over de Schilderkunst. Cap. 24, zegt: »t Zyn niet de Werken der Meesters, maar de Natuur, welke zy verbeeld hebben, die men te volgen heeft; " met zulk een min of meer gelukkigen uitflag wordt deeze groote Meester heden ten dage door veelen gevolgd, en byzonder door den Heer Hendrik Pothoven, Kunstfchilder te Amiterdam.

NB. Dit Prentwerk is te bekoomen by Mattbeus Woortman , Kunstverkooper op de Angeliersgragt te Amfterdam en by de Boekverkoopers Tntema en Tieboel. By wien het van de Liefhebbers kan worden gezien; doch wordt niet in Commisfie gegeeven.

Sluiten