Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 ) D.

<3. . D O U W.

hoog 15, breed ji£ duim. Paneel. ' }V <s

No. J 27. Dit uitmuntend Kunstjuweel verbeeld een zeer bevallig Meisje, ftaande voor eenSteenenNis, zy ligt met de regter hand een geweeven Tapyt Gordyn om hoog, rustende met de linker arm op de Borstweering, in / welke hand zy een Mandje met Vruchten heeft, ter zyde ligt een doode Haan en / r\. daar boven hangt een Putter-Vogel Kooitje: / O kÓO -in 't verfchiet, ziet f«en,in eene gemeubileerde Kamer, een Heer op de Fiool fpeelende, en een Juffer zingende; op de voorplint der Nis, ftaat eene cierlyke aardepot, waar in eenige Bloemen, alles is verwonderlyk uitvoerig en delicaat gepenceeld: 't fchynt dat deze onnavolgbaare Meefter daarin het uiterfte zyner vermogens heeft aangewend, om te toonen hoe de Schilderkonst de natuur kan evenaaren.

J. VANDER DOES.

hoog at, breed 27 duim. Doek. lB Verfcheidene ftaande en rustende Schaapen cn Geiten ; benevens twee Osfen en een / beladen Eezel, verzeld van een zittenden Jon-

/S êen en eenftaand Meisje, ziet men geplaatst ,/ 3 00 -~op den voorgrond van dit Schildery, by een anticq monument met beeldwerk tcgens ^ >hoog Geboomte: verder een Rivier, eenige W7wjjr£\verfche Gebouwen, en in 't verfchiet hoog ^ gebergte; alles zeer fraai, uitvoerig en natuurlyk behandeld, en een der beste Hukken van deezen Meefter.

A 4 ö.

Sluiten