Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*$ verhandeling

vangt haare kragt bijna zo veel van de kleur als varf de trekken des gelaats. Ja zelfs hebben de gelaatstrekken, zonder de kleur, dikwerf eene geheels tegengeffelde uitwerking met het geen men beoog-» de. Wanneer hevige gemoedsbeweegingen ertkel door bloote trekken afgebeeld zijn , vertoonen dezelvcn zich zeer oneigen. Dc kleur der tronie moet dc werking der trekken te hulp koomen. De trekking der oogen, in overmatige fmert, veraert in een gewoon gezigt, ten zij hctPenfeel, door zijne toetfen, er die fterke opzwellingen, welke de.fmarteliike aendoeningen uitdrukken, bijvoegt. Mert vrage den Graveerder waerom het hem niet mooglijk was aan den ftervenden Heilig van dominichino (•), de eigenlijke uitdrukking te geven? Waarom hij, in ftede dier bedaerde kwijning, die in het Origineel gevonden word, eene bleeke fchrik aen denzelven gegeven heeft? Hij zal u met regt antwoorden, dat hij alles gedaen heeft wat door enkele trekken verricht kon worden , maer dat hem het penfeel van dominichino ontbrak, om er die doodfche kleur aen te geven .welke alleen die kracht van uitdrukking aen die Gelaetstrckken geven kon. Dus zijn ook de Ouderdom en Kunne, de Blos der Jeugd, en het Bleek gclaet der Ziekte hunne meest charaéterizeerende merktekens even eens aen het

,Pen«

(*) De Prent van St. Frey, naer. de St. Hierom> mus van Dominichino.

Sluiten