Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over P R E N T E N. 35

den zijn werk te zijn: doch ik twijfel niet of het zal uitgevoerd z'jn in den zclven zwarten harden cn onaengenamen fmaek, welke zo fterk, in de Meesters die hem opvolgden , doorftraelde. Het eerfte uitvinden deezer kunst is echter iets voortreffelijks, en de eer hier van , komt aen de eerfte Meesters toe; dan de waerheid is, dat de hedendaegfche Meesters de vernuftige werktuigkunde te hulp geroepen hebben; deze heeft eene voorbereiding van den grond uitgevonden, welke den vroegeren Meesters onbekent was : cn zij welke met het zwarte kunst fchrapen bekent zijn, weten dat aen den grond zeer veel gelegen ligt.

Zachtheid is de bijzondere eigenfchap der zwarte kunst. Hier door is dezelve voornamenlijk best gefchikt voor Portretten: of voor een ontwerp uit eenige weinige vrij kloeke beelden beftaende. Niets behalvcn het fchilderen, kan het vleesch, de golving der haairlokken, de ploojingen der kleederen , of de fchitterlichten der wapenrustingen natuurlij, ker verbeelden. In gegraveerde en geëtfte Prenten moeten wij de onnatuurlijkheid der gekruiste lijnen of trekken, welke, in de natuur, op geene oppervlakte van eenig lichaem plaets hebben, over Happen: maer in de zwarte kunst worden ons die oppervlakten op het natuurlijkfte vertoont. Indien echter de beelden te veel op e kander gedrongen zijn, dan ontbreekt aen de zwarte kunst de kracht om dc onderfcheidene partijen behoorlijk te doen C 4 uit-

Sluiten