Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over PRENTEN. 59

re vrinden in een kamer, waer in hij allerleije foort van kapfels, kleedingen, huisraed, en gerecdfchappen bcvvaerde, „ Deze", voegde hij 'er bij, „ zijn van meerder waerde dan alle uwe antiques". De beste van zijne geëtfre Prenten is de zogenaemde honderd guldens-Prent, welke zo zeer in achting is, dat men, gelijk mij bekent is, dertigguineas voor een goeden afdruk derzelver betaeld heeft. In deze prent vindt men alle zijne uitmuntenheden, en ik mag *er bij voegen, ook alle zijne gebreken, bij elkander. Ouderdom en elende zijn 'er verwonderlijk wel in af getekend, maer het voornaemfte beeld is ten uiterften laeg en gemeen. Volgens het gene ons verhaeld wordt , heeft rembrand omtrent driehonderd Prenten na gelaten, van welke 'er gééne gcdagtekent zijn voor het jaer 1628 of na hetjaer 1650. Dezelve waren reeds bij zijn leeven in zodanig een achting, en werden zo fterk gezocht, dat hij vcrpligt was ibmmige derzelve tot vier of vijf malen weder op telnijden.

PfETRo tiïsta volgde, in zijne beoefening der Schilderkunst, eenen geheel verfchillenden weg, dan die van salvator of rembrand. Deeze meesters vormden, ieder op zijne wijze, hunne denkbeelden naer de natuur, maer testa vormde de zijne naer het antigue, 't welk hij oordeelde een verhevener voorbeeld te zijn. Door een fterke neiging tot de fchilderkunst aengezet, begaf hij zich, in het gevvaed van een' Pelgrim naer Romen , zonder

ee-

Sluiten