Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN. ff

Zijne lichten z'jn tamelijk wei gekoppeld. Maer zijne hoofden ftaen niet regt op hunne rompen; zijne uiterfte deelen zijn onnaeuwkeurig getekend ; en de evenredigheid is , in zijne beelden , flegt waergenomen; in 't kort zijne gantfche tekening is zeer üegt.

Claude Gillot was een Fransch Schilder, die , zich door een Medekunstenaer overtroffen vindende , het penfeel vaerwel zcide , en zich geheel aen het etfen overgaf. Zijne onderwerpen zijn gemeenlijk allerlei danfen en rinkelroojerijè'n , verfiert met Saters, Nymfen, cn Faunen: en hij heeft een nieuw foort onder deze wezens ingevoerd, door de brzondere opflag, welke hij aen de oogeri ziiner Sijlvacns gegeven heeft. De vindingen en invallen van dezen Meester zijn zeer behaeglijk, en zijne zamenftelling is veeltijds goed. Zijne manier is zeer luchtig: en dit is het beste, dat ter verfehooning van zijne llegte tekening gezegt kan worden.

Watt eau heeft groote gebreken, maer ook groote verdienden. Hij vloeid over van al dat geflodder, en die gemaektheid, welke een zeer onacngenaem gebrek in de meeste Franfche Schilders is. Doch men moet te gelijk erkennen dat hij goed tekende , bevalligheid cn teerheid aen zijne beelden gaf, en zijn licht veeltijds zeer fchoon deed werken. Ik fpreek hier voornamentlijk van die prenten welke door anderen naer zijne fchilderijen ge. graveert zijn. Hij heelt zelve eenige weinige prenE 5 ten

Sluiten