Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

05 VERHANDELING

lijkc gebeurtenisfen; cn de bijzondere dieren, welke op die of die jagtpartij gevangen zijn, worden in dezelve naer 't leven afgebeeld ; ook vind men fomtijds onder aen de prent een verhael van het geval in de hoogduitfche tael befchreven. Het denkbeeld, dat dc zaek waerlijk gebeurd is , geeft een meerdere kracht aen deze afbeeldingen , en wij vinden een nieuw vermaek in het befchoiuvcn van een dier , dat, negen uuren lang , een tijdverdrijf aen een der Vorsten van Duitschland verfchaft heeft. De werken van ridinger zijn vrij talrijk, en voor 't grootfte gedeelte goed. In 't alge. meen zijn zijne jagtpartijën, en verfchillende wijzen van de dieren te vangen, de minst fchilderachtigüe van zijne werken ; doch het onderwijs is ook zijn hoofdoogmerk in dezelve. Veele van zijne Fabelen zijn zeer fchoon , bijzonderlijk de 3^, yde, »J?e cn icde. Ik moet hier nog bijvoegen, datzijnboek van Wolven- cn Vosfenkoppen eene bijzondere lof. ftraek verdient. Zijne allervoornacmfte prenten zijn twee groote, in de hoogte : dc eene verbeeldeen Hert, 't welk door de Beeren verfcheurd word ; en de andere verbeeld wilde Zwijnen, die ineen Woud te rusten liggen.

LAND-

Sluiten