Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over P R E N T E N. t&

volgends verflandigc en kunstkundige regels heoordeelt wierden, het duidelijk blijken zoude , dat ten minfte een derde derzelver van zeer weinig waerde waren. De beroemde Prins Eugenius was zo men verhaeld, ook zodanig een Liefhebber, en wende alle moeite aen om alle de werken van alle de mee^ fiers te bezitten. Zijn kabinet was oniza;,lijk groot cn uitgebreid, en koste tagtig duifend ponden; maer als men het behoorlijk gezift had, zoude het, in» dien tijd, niet zo veele honderden wacrd geweest zijn.

Een Lief hebber van Prenten moet, ten tweede, op zijne hoede zijn tegen eene bij gel oovigc hoogachting vooreen beroemden Naem. Een verftandig oordeelbaer beoordeeld het werk op zich zeiven . zonder in aenmerking te neemen wie het gemaekt heeft. Doch bij lieden van geringe fmaek en kundigheden, heeft niets zo veel invloed dan een groote Naem* Deze heeft bij hun een wonderbacr vermogen,be« dekt de fchreewcnfte gebreken , terwijl hij telfensingebeelde Ichoonhedcn fchept. Die wijze van be« cordeeling, welke het verfchil in de behandei.'ng van ('e onderfcheiden meesters onderzoekt, ten e:nde te ontdekken op hoeveelerleije wijzen eene goedeuitwerking voortgebragt word, en welke wijze de beste is ; is zekerlijk verftandig en nuttig. ]\:aer alleen daerom den naem van den Meester te willen weten om det ftuk volgends dezen naem te beoordeeleu, is een domme en gedwongen wijze van handelen.

Sluiten