Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ta DEROOVER

rang in de wysbegeerte bekleedt en gy gewaar wordt, dat hoogmoed op uw hart aandringt, begeef u dan naar den winkel van een fchoemaaker en befchonw, op wat wyze de gefprerde arm des knechts den fchoe , ten dagtlyk. ichen gebruiken zo noodzaakeIyk,vervaerdige; een werk zeker, waar toe gy, met alle uwe wysbegeerte, onbekwaam zyt. Zo dwaas nu de meester is, die zich iets op zyn Schootvel laat voorftaan , even zo dwaas zoudt gy zyn , wanneer gy, met hoogmoedige oogen , op het hulzel van uw doctorfchap ftaarde. Want de verftandige geeft noch op het doöorfchap , noch op het fchootvel acht, maar hy flaat al! leen het goed het eerlyk hart, daczyne medemensen onderfleunt en bemint , gade. Heb de deugd, om derzelver eigen wille,lief en blyf niet blootelyk aan den naam der deugd hangen. Maak 'er u eene gewoonte van , niet alleen by deze en geene tooneeleu van treurfpelen of aandoenelyke verhaalen , te weenen; maar ftort traanen by elk treurig voorval, dat U , in het noodlot van uwen ongelukkigen medemensch, voorkomt. Laat toch door de gegewoonte, om gevoelig te fchynen, uw hart Biet bederven, gelyk het die harten zyn, die,

Sluiten