Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 DEROOVER dienst. Beef voor menfchen , die God met den mond belyden en hunne medemenfchen in hun hart haaten. Hy toch, die zyn broeder in wiens gezeifchap hy zich dagelyks bevindt, niet iief heeft, hoe toch zal hy dat onbegonnen wezen, 't welk, op zulken wyden afftand van het menschdom , het vast verblyf zyner heerlykheid geplaatst heeft , lief hebben. Neem, met al de kracht en fterkte uwer ziele, bezit van het amt dat op uw wacht ; bemin den Opperheer van uw vaderland en laat deze de goude fpreuk van uw hart zyn: bemin

god en uwe naasten.

Met deze beginfelen, myn zoon, welken ik u thans verhaale, gewapend, wil ik u in de

waereld brengen de menfchen leeren ken-

nen en de middelenaanwyzen, om, ten nutten derzelven, te leeven.

Gy liept my heden, met zo veele tederheid, tegen en weende, toen gy my ontmoette, om dat gy myne oogen nat zaagt van traaren. Kom , ik wil u aan myn hart drukken, myn zoon — ftok en (leun mynes ouderdoms! op uwe borst wil ik myn hart ontfluiten, en u niet een eetiige der zorgen, die myn hart vervullen, bedekken. Veelligt, dat het Gcdebe-

haa-

Sluiten