Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR TOEVAL. 27

den hals — aan zyne voeten — ongelukkige, riep zy , wat wilt gy verrichten ? U brood bezorgen, gaf hy ten antwoord — u zelf om hals brengen riep zy weder — zie op uwe kinderen! Zo doe ikzeidehy, en zy roepen om brood. Margriet viel in onmacht, en Matthys nam die ocgenblikken waar, om zich met de vreemdelingen buiten s'huis te begeeven.

Na 't verloopen van twee uuren kwam Matthys te rugge. Het ftuk was gep'eegd, en de arme mensch bragt eenige kleederen en vyftien gulden in zyne hut. De ongelukkigen bleef op den gehaalden buit ftaaren. Met een doorboord gemoed in zyne wooningen met den roof alzo te rug gekeerd zynde, viel hy zyne vrouw om den hal-s , omhelsde haar fchreiende , en riep, vergeef o vergeef my, beste der vrouwen, wat ik gedaan hebbe ! Niets anders bedoelde ik, dan u en myne kinderen aan de uitterfte ellende te ontrukken. Zie hier myn ongelukkigen aandeel in den roof. Zo veel is 'er, dat wy daar mede onze fchulden voldoen kunnen, en meer, dan wy noodig hadden, heb ik niet willen neemen. Schep moed , ongelukkige vrouw. Ik heb dit geld met geen diefachtig oogmerk genomen ; ik heb het geleend. Zo

dra

Sluiten