Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sö HET K E R. K H O F;

is het gordyn voor het fchouwfpel des merifchelyken leevens weggefchoven. Hy, die den lydelyken rol eenes vervolgden g;efpeeld heeft, vindt hier zyne ruste, en het blinkend en fchitterend gewaad der vertooning is den tooneelhelden des leevens ontnomen. Hier weegt — bier koopt men niet meer. Booze lippen , die nu met aarde bedekt zyn, hebben het vermogen , om fpottend en hoonend te glimlagchen, niet meer. Hier zie ik de homo-erige wormen , met graagte , de huit eenes gebieders, die hier aan de zyde van denman, dien hy in zyn leeven met zo veele verachting behandelde, wegknaagen,

ó Graf, gewapend met verfchrikking, boe vernietigt gy den ydelen hoogmoed der menfchen ! Hy, die paleizen bewoonde , en hy, die zyn leeven in eene hut doorbragt, hebben hier een en het zelfde verblyf; Het gewormte geeft hier dikwyls de voorkeur en den voorrang aan den geringen en armen , of verteert, met meer graagte het ligchaam des maatiggevoeden flaafs, dan dat der grooten, wanneer het door de pynigende gevolgen van overvloeden weelde uitgemergeld en bedorven is... dan,

waartoe

Sluiten