Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KEE.KH O F. 87

hielden. Hy was viller van zyn ambagt —— hadt vrouw en vyf kinderen. By hem juist, was de bezitting dier panden zo zeer ten vloeken en ten ongeluk , als dezelve by anderen voor geluk en een zegen des hemels wordt aangezien.

Menfchen als myn vader, myn Heer, moeften geene kinderen hebben, of, zo zy die moeiten verwekken, hoe zou het ten gelukken dier ouderen zyn, zo de dag der geboorte van die kinderen ook hun fterfdag ware ! Lieve God ! tot welke deerlyke onheilen groeien veeltyds die fchepzelen op ! Myne vier broeders zyn, federt den dood van myn vader , buiten ftaat zynde, op eenigeiicie wyze , hunnen kost te winnen , ouder beuls handen gevallen. Zulk een deerlyk lot zou ook het myn kunnen worden ; want ik voorzie wel , dat ik den uitcrften nood , op den duur , niet zou kunnen doorftaan.

God , die weet, wat 'er in myn binnenfte omgaat, weet ook wat ik uitfta. Mynbefluit is genomen. Op dit graf wil ik fterven. Tot nog toe ben ik eerlyk , en alzo wil ik ook in het graf daalen.

Dezen dag was ik by onzen drost. De geF 4 le-

Sluiten