Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOG ERGER RECHTER. 109

haar huis door eene bende van rooveren beftormd werdt. Deze drong met geweld in haar vertrek, overviel de flaapenden, mishandelde dezelven op eene decrlyke wyze, en nam alles weg.

Zie hier het noodlot van den gemeenen mensch , en zulk een loon is het zyne, op dagen van vermoeijing en harden arbeid. Zorgen en bekommeringen , om zyne kinderen te onderhouden , zyn het alleen niet , die zyne afgematte ziele, in flaapelooze nachten, ontrusten ; dikwyls daarenboven zal hy door rooveren worden mishandeld , terwyl de vermogenden in den lande, onder zanggeluiden , in ilaap geftort, van aanftaande brasmaalen droomen , en wikken en weegen , hoe zy leeven zullen by het zweet hunner onderdaanen —■ terwyl een zorgeloos rechter in zyn bed ligt, eenige oogenblikken zyne gedachten aan de algemeene zekerheid verleent, een fnuif tabak neemt, het bed omwoelt, weder in flaap ftort, en, by het verfchynen. van den dag ontwaakt, om, by het naderen van den nacht, weder in flaap te vallen ■ ■ en , om , zo lang het dag is , voor het algemeen welzyn, alleen te .droomen.

Ce-

Sluiten