Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l'o Pv O S A L I E O F D E

zo lang zich nog iets in zyn ligchaam beweegt, zal Rofalie voor dat ongeluk bewaard worden.

Onfchuldige ziel! laaten zy komen laaten

die barbaaren komen, zy zullen u uit myne armen niet kunnen rukken. Geen leeuw zal fterker— geen wolf moediger zyn , dan Carel, wanneer men hem zyne beminde zou willen ontrukken. Beste meisje! wy hebben de rechtvaardigheid aan onze zyde. Gy kunt alJenhalven uwe vryheid vorderen. Gy moogt, zonder dat men u dit zal mogen beletten , den geenen , met wien gy onverbreekbaare banden gelegd hebt, tot den uwen maaken. Wel of wee , dat daar uit zou kunnen voortvloeien, zou alleen u treffen. Niemant mag derhalven voor u kiezen. Gy kunt gewis aan de zinnelykheid van anderen worden opgeofferd, en uwer onfchuld moet voor derzulken dwaasheid niet boeten. Indien gy my lief hebt, houd dan

moed. Verlaat dezen landftreek vlucht

met my naar het huis van een myner bloedvrienden, die my bemint, en wel eenig middel om ons te vereenigen, zal uitdenken.

Rofalie nam met Carel de vlucht en kwam gelukkiglyk ten huizen vandeszelfs neef. Deze neef, een mensch zonder vooroordeel ——

een

Sluiten