Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

if5© DE ONGELUKKIGE

neemelyk voorkomen, zo zal ik my toeleggen, door het aanwenden dcrzelven 5 uwe genade genoegen te geeven. Mevrouw klopte Sophie

eens op de wange gy Zyt , zeide zy,

een zoet kind , ik groet u Morgen kunt

komen, als gy het goedvindt. De jonker zeide niet anders , dan h tevoir , charmante fille ! terwyl hy mevrouw zynen arm aanboodt , en met haar heenging. Na dat ze vertrokken waren , ftondt de broeder van Sophie geheel fpraakeloos , als een onbezield beeld. Wat fchort u Fredrik, vraagde Sophie ?.. Hoe zo diep in gedachten ? 'T is my onmogelyk, zo fchielyk den indruk , dien deze jonge zwetfer op myn gemoed gemaakt heeft , te verzetten. Hoe is het mogelyk, dat de menfchen op Gods aardbodem j in diervoegen kunnen verbasteren! Ik moet u verzekeren, myne lieve zuster, dat myne geheele natuur aangedaan wordt , wanneer ik eenen zo laffen mensch ontmoet, die alleen fchynt geboren te zyn , om van het evenbeeld Gods een belagchenswaerdigen

, mom te maaken. Hebt gy niet opgemerkt, hoe hy geftadig, even als de oijevaar, op dén been ftondt, en hoe hy, door zyn loerglas,-u

befpiedde, als hadde hy voorgenomen, eenige

mi-

Sluiten