Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T.

gunstigften en wangunstigften zelfs getuigen, inde wyduitgeftrekte huishouding van onzen Godsdienst tekenen, hy woeste natiën toeflemming en in beider gemoederen grondlagen voor het geen ik zeg ontdekkende, hoe helder zou myne getuigenis, tot op den grond toe, afvloeien! Zy zou my, daar beneven, een gedeelte van dien plicht, dien uwe hoedanigheden mynen eerbied opleggen, en waarvan uwe nederigheid my de uitoefening verbiedt en ook alleen kan verbieden, doen verrichten. Veelligt, dat ik, in dit geval op niemant en op niets dan myn hart acht gave, en allen verbod overtrad, indien ik zo volkomen van de nuttigheid myner getuigenis als van de waarheid uwer verdienften overtuigd ware. Dan dezen fiaan op zich zeiven — onderhouden zich zeiven — oog ft en van eigen arbeid en behoeven bafuin noch wierook Voor een hart ondertusfchen als het myn is het moejelyker, verdienften te zien en die niet ie mogen toejuichen , dan die toe ie juichen met al de warm • te eener verrukte ziel- Bat ik om uwe nederigheid niet te ergeren , moet zwygen van die treffende hoedanigheden, welken U H- ÏV* g. b met zo bevalligen luister onderfcheiden en, aan de voortrejfslykflen uwer voorouderen gelyk

pel-

Sluiten