Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. xvir

niet genoeg fchynt waargenomen, my gelokt heeft tc onderzoeken, of ik, in de veruitgeftrekte gefehiedenis van het menschdom, geene gebeurdenisfen, overeenkomftiger met myne ernstgezindheid en gefchikter, om algemeener en eigenlyker nuttigheid , dan die ik thans in 't licht geef, te veroorzaaken, zou kunnen aantreffen. Ik vleie my, dat myne poogingen niet te vergeefsch geweest zyn, en ik, volgens den aart myner bekwaamheid , in dat oogmerk niet ongelukkig geflaagd ben, althans wanneer, in dezen opzichte, myn hart en oordeel eenige waare uitfpraak doen kunnen. In een volgend boekdeel, dat ik, zo my God leeven en gezondheid verleent, voor heb, op dit te laaten volgen, zal ik u daar over laaten oor■deelen, en de verwachting ,welke ik, dien aangaande, ;iu voede, alsdan aan uw oordeel onderwerpen.

Deze gefchiedmaatige faamenfpraaken en voorvallen zyn, niettegenftaande derzei ver titel, noch :gefchikt noch ontworpen, om, gelyk anderen van <iien aart, ten eenigen tooneele te worden gebezigd. Alles, wat zy met zulken, waar van men zich tot •dat einde bedient, gemeen hebben, beftaat in de benoemingen en het zogenaamd tooneelwerktuigchelyke. Voor het overig, zal men derzelver uitdrukkingen, uitweidingen en redekavelingen van dien aart vinden, dat zy de aandacht van een leezer vervullen, maar allen aanfehouwer zoudert kunnen verveelen. Veel, zeker, kunnen de uitwer** kingen

Sluiten