Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE, xxxi

krachten en verdienften is ons op den weg der deugd even zo noodzaakelyk als een trouw gewee. ten en een gezond oordeel. Hoe minër wy over ons zeiven en onze verrichtingen, al zyn ze nog zo goed, voldaan zyn, hoe meer wy kans hebben tot vordering, en hoe meer onze yver en lust, ter beftendige opvolging der Goddelyke geboden, zal worden gebouwd en gezuiverd. Nooit meer dan ten halven over onze goede oogmerken en daaden voldaan, hoe welvoegelyk en hoe veilig is die weg van ootmoed voor wezens zo onvolkomen alswy, en hoe gefchikt een middel, om ons, die zo ligt werkeloos worden, voort te dry ven, en, met een geftadig denkbeeld van meer dan menfchelyke krachten, ter uitoeffening onzer plichten, te behoeven , tot de bron aller onderfteuningen te brengen!

Treffende voorbeelden van zedelyke grootheid en waare verdienften zullen, nadat ons hart de werkingen der nederigheid ondergaan heeft, nooit dan met een zeer gelukkig gevolg, onze gedachten vervullen. Daar mede behooren wy dezelven telkens te verfterken, op dat zij goede daaden mogen voortbrengen, die dan ook, wederkeerig werkzaam zynde, onze gedachten by waare vrolykheid en blydfchap zullen doen leeven. Van zulk een beftaan hangt de dagelykfche verbetering van ons hart af, en dat hart wordt voor een kristen ten laatften een paradys van zyn geloof.

En gelyk een edele afkeer voor booze overden-

kin-

Sluiten