Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

DORVAL.

Eduard, {zich een weinig bedacht hebbende ) Ik zal my naar uwe voorftellingen gedraagen, Richard, de gev©lgen mogen zyn, zo ze willen. Gy zyc myn vriend —— de vriend myner kinderen, en de man, dien ik het meeft betrouwe... Ik wil evenwel Lucia hooren fpreeken. Zy moet den vader, om den vriend, niet verlochenen. Zou myn gedrag, ten haaren aanzien, haar te weinig betrouwen jegens my hebben ingeboezemd ? Zyn haare inzichten veiliger in het hart van u dan in het myne ? Weet zy niet, dat de natuur onbekwaam is, een vader te verwekken, zonder dat zy in denzelven te gelyk een oprecht vriend voortbrengt ?... driftiger.

Indien ik haar konde overtuigen, dat zy, geduurende het afzyn van Dorval, hier blyven en haare poogingen moeft aanwenden, om my tot zoon en dochter tevens te ftrekken, zoudt gy dan echter poogen....

Richard.

Ik heb haar zelfs geraaden, u te fpreeken en het verzoek, dat ik u zou voordellen, aan te dringen. Haar hart fchynt 'er op gefteld te zyn. Ik vrees....

TWEEDE TOONEEL.

Eduard, Richard, Fannv. Eduard. Wat begeert gy Fanny?

Fan-

Sluiten