Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 DORVAL.

zodanig een ftryd zyn de parcyen te ongelyk en de kans is befiift, voor dat men aanvalt.

Richard. Terwyl my uwe goedheid befchaamd maakt, zyn het de verheven beginfelen uwer grootmoedigheid, die my verwonderen.

Eduard. Och myn vriend — Maar zy komt.

VIERDE TOONEEL.

Eduard, Richard, Lucia.

Lucia, (Eenigzins verlegen naar Eduard toeloopende.) Myn lieve vader!

Eduard, (Haar omhelzende.) Waarde dochter, waarde Lucia... gy fchynt zo gerust niet, als my Fanny verzekerde.

Lucia.

Ik wenfchte wel, dat deze dag voorby ware! Hebt gy het verzoek van den goeden Richard vernomen ? Hy hadt my beloofd.... Hy is zekerlyk gewoon, zyn gegeeven woord na te komen. Menfchen van zyn character fpeelen met geene belofte. Zy zyn vrienden der waarheid. Woordhouding is by hun het liverei derzelve,

(tegen Richard.) Heeft myn vader uw verzoek aangehoord? Heeft hy myne bede toegedaan? Myn nieuwsgierig — myn

verlan-

Sluiten