Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 o

DORVAL.

ken , dat ik eene echtgenoote ware van mindere verdienften ?

Eduard. Zweemt dit alles niet naar uitvluchten , Lucia? Zeg my voor de vuiil liever, of gy iemant anders, dan....

Lucia.

Laat het my geoorloofd zyn, uwe vraag te beantwoorden, zonder die geheel uit te hooren! Ik heb zeer veel achting, voor den jongeling , mee wien gy verkiert my te verbinden. Hy is een perfoon van verdienften van zeer zeldzaame verdienften. Hier door kan ik hem, uit grond myner ziele, achten; maar, om hem tot myn echtgenoot te verkiezen, moeft ik hem eerft kunnen beminnen. Gaerne wilde ik zyne vriendin zyn... Zo ik een vriend moeft kiezen....

Eduard.

Hoedanig moet toch het voorwerp uwer genegenheid zyn , indien hy , die zulk een voornaam voorwerp uwer achting is, dat uwer liefde niet zal kunnen worden! Ik wil echter, in geval van huwelyk , uw hart niet regeeren... Nog eens Lucia, indien iemant anders

Lucia.

Niets, niets myn dierbaar vader , wenfeh ik driftiger, dan alle myne dagen in uw gezelfchap en dat van Dorval te mogen doorbrengen: Dat, dunkt my, zal het hoogfte toppunt van geluk zyn, het welk ik in dit leeven, zynde die ik ben, kan hoo-

pen

Sluiten