Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

DORVAL.

ZESDE TOONEEL.

Eduard, Lucia, Dorval.

Dorval, (fchielyk en angfivallig.) Gy hebt my ontbooden myn vader!

E d u a r p.

Het is goed, dat gy komt Dorval... Ik wilde u goede reis wenfeherr. . . maar, hoe woeft is uwe houding! Uw gelaat toont genoeg,dat uw hart verre is van wel te vreden te zyn. Ik zou my over deze ontdekking niet weinig bekommeren , en 'er mogelyk,met allen ernft, op aandringen, datgy de redenen uwer ontevredenheid aan uw vader openbaarde, indien ik minder vertrouwen (lelde in de deugd van Richard en zyn vermogen op u. Wy hebben dikwyls zekere inzichten, zekere bedoelingen , die eigenlyker het oog van een toegcevend vriend dan een vader, hoe goed dezelve het ook met de belangen zyner kinderen voorhebbe, kunnen -verdraagen. Een vader Moot zich dikwyls aan iets

dat een vriend nauwelyks gewaar wordt Uw

verzoek ondertuilchen, om uw huwelyk met Dorife, eenige weeken, te verfchuiven ','en met Richard een weinig rond te zwerven, heb ik toegedaan in die verwachtiug, dat gy fpoedig te rug keeren' en blymoediger vertooning zult maaken, dan <ry, fe. dert eenige weeken, gemaakt hebt.

Dorval. ■ Ik weet niet, wat ik op dit alles moet antwoorden. Richard beftuurt my. -

Ed u-

Sluiten