Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 57

affcheid te neemen; maar de bekommering, waar in gy tnyn hart bragt, verhindert dit voorneemen. Ik wil Richard fpreeken. Daar fchuilt in dit alles iets gewigtigers dan inbeelding. Zo hy my misleide... Voorzichtigheid moeft de paaien der verplichting niet uit het oog verliezen. Onbedachtzaamheid kan wel de gezellin zyn des ouderdoms maar noojt eener ervaaren grysheid. Richard heeft ondervinding...

Dorval, (fchielyk ) En zyn hart is oprecht en getrouw..,

Eduard, (zich van Dorval afwendende.)

Het is iet zeldzaams. De voorzienigheid geeft my gezondheid en voorfpoed. Myn hart is met geene bekommeringen ter waereld, voor zich zeiven, bezwaard. Ik ben omringd van goede bekenden en menfchen, zo ik giffe, die het wel met my meenen. Dorval en Lucia kunnen in dit alles deelen* en echter, de een heeft een angftvallig de andere een treurig gemoed. Zy hebben kwellingen en houden den vader uit hunnen raad. .. Wat moet ik denken?

(Lucia aan ziendej Gy fchreit Lucia! Lucia.

Dermaate kan my uwe vaderlyke liefde ontroeren,

Eduard. En gy Dorval, gy wringt uwe handen,en gy zyt pryn zoon!

D 5 Doe-

Sluiten