Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5§ DORVAL.

Dorval.

Zo ik noit geboren gewceft ware! och myn vader!

(De hand zynes vaders fchielyk aangrypendef) Wilt gy , op dit oogenblik , de poft van een rechter aanneemen —r- dien van een vader afftaan ? —

Wilt gy den dag myner geboorte vervloeken?

Wilt gy, in de tegenswoordighcid van een der ftrafwaerdigile voorwerpen bezwyken, zo maak u gereed eene belydenis te hooren....

Eduard. Laat my los Dorval... ik wil Richard fpreeken .. Hy moet my zeggen.

Dorval, (zyn vader blyvende vafthouden.')

Verdenk dien eerelyken man niet!.. Laat ik met u naar hem toegaan!... Laat ik hem hier roepen, zo kan ook Lucia...

Eduard, (zich aan zyn zoon onttrekkende.)

Neen .. ik wil hem alleen fpreeken ... Befpaar u die zorgelyke moeite. .. Myn hart jaagt my naar dien deelgenoot uwer geheimen... Ik wil echter, eenige oogenblikken, in eenzaamheid doorbrengen, voor dat ik hem fpreeke, Te veel ontroering veroorzaakt dikwyls een ongegrond verwyt. Bedaardheid zal mogelyk, en zo ik wenfche, het gevolg zyn myner afgezonderde overleggingen.

Dor-

Sluiten