Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

DORVAL.

Dorval.

Daar gy te verheven zyt, om my te misleiden — te verheven, om my te belemmeren, zyt gy tevens te menschlievend, om u eene rechte verbeelding te maaken van myn verraaderlyk hart, ö myne goddelyke Dorife! .. Gy kent, ö gy kent dat vervloekte hart niet. 't Is een gruwel, dat my van u affcheurt. 't Zyn uwe verdienften , die dat gruwel firafwaerdiger maaken , zo het itrafwaerdiger kan worden, dan het, uit zyne eige natuur, is. Wroeging , ö Dorife, wroeging en wanhoop fchynen haare knaagende wormen gefpeend te hebben, om ze, door dat uithongeren, gulziger te maaken naar myn hart, dat deerelyke pynen gevoelt en verdraagt met eene doodelyke goedkeuring.

Dorise.

Ik bid u , om al wat u lief is, maak uwe verandering ten mynen aanzien, onder zulke verkeerde benoemingen, niet bekend! .. Daar gy van uw wettigen rechter wordt vry gefproken, wie kan u veroordeelen? En is die rechterlyke post niet de myne? Dorval.

6 Dorife, indien gy wist, ten voordeel van welk monfter gy u verklaart Indien gy kondet vermoeden , op welk verfoeielyk voorwerp gy uwe medelydendheid veftigt, gy zoudt uwe ontferming veroordeelen en de rechtvacrdigheid des hemels , om my zichtbaar te ftraffen, moeten aanroepen. Biedt my uwe geheiligde vriendfchap niet aan. Ik kan haar niet aanneemen, zonder haar te vernederen.

Haar

Sluiten