Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T RE U R S P E L.

Laaten wy voor de vuist fpreeken, Dorval is edel — verftandig en, ten aanzien zyner bekenden, voor zo veel ik weete, getrouwer dan iemant. Zyne bekommering voor Lucia verzekert my, hoe getrouw — hoe teder een broeder hy moge genoemd worden. Met hoe veel recht kleeft hem dan het hart aan van Dorife, dat op zo veel edelheid, verftand en trouw verliefd is! Ik bid u, edelmoedige Richard, bewaar, bewaar my dien dierbaaren vriend! Maak hem my, in alle opzichten, ten broeder, maar bevestig, bevestig zyn voorneemen, om my nimmer met oogen van een minnaar te befchouwen. Mag ik, na deze verklaa* ring, myne vraag herhaalen? „ Zoudt gy, genoegzaam van Dorvals byzondere bedoelingen bericht zynde, vryheid hebben, om myne verwarring, ten aanzien zyner treurigheid en woede, te verminderen?

Richard.

Sedert eenige dagen, waarde jongvrouw, heeft Dorval niemant minder gekend, dan zich zeiven.. Zyne gevoelige ziel ziet eene doodelyke fchipbreuk op de zee haarer driften te gemoet, en die zy tot haare hulpe zou moeten aanroepen is haar te vyand. Dorise.

Zo zoekt zy dan in haare kwaaien, haar toevlucht , en een foort van geneezing in haare pynen? Richard.

Zodanig, ik beken het, fchynt haar noodlot te zyn.

Dor-

Sluiten