Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'TOONEELSPEL, 199

niet, een verleid of verdoold hart op zyn gewoonen of voorigen weg weder te brengen door de ftormige aanvallen der gramfchap. Het wil door lieffelyker krachten gevoerd en vervoerd worden. Geduld, minzaamheid, zelfverlochening, te gemoetkoming en onoplettendheid van uwe zyde omtrent Fredriks

gedrag zie daar , myne waarde, de koorden,

die ondervinding en bedachtzaamheid u zullen aanraaden, in uwe omftandigheden, te bezigen. Tracht toch uwe driften, die u tot geweldige tegenkanting of iet wraakzuchtigs mogen aanzetten, te verzwakken , voor dat ze, in 't geheel, de overhand op uwe reden behaalen. Zodanige driften boven de reden te laaten gelden of dezelven daar mede gelyk te (lellen , wordt gemeenelyk door een beroerd gemoed, daadelyk goedgekeurd, hoe fterk het geweeten zich daar tegen verzet; maar ftrekt tot fchande van onze redelyke natuur; en wy zouden, in zulk een geval, niet veel beter of wyzer handelen, dan die verachtelyke Romein, die dermaate met zyn ros verkuisd was, dat hy hetzelve niet alleen ten getuigen zyner ëeden aanriep, maar wel gaerne met burgermeesterlyke waerdigheid zou hebben willen bekleeden. Gy geeft Fredrik de zaak niet gewonnen, wanneer gy hem met toegeevendheid behandelt; in tegendeel daardoor worden de voorrechten uwer verbindenis beveiligd, en al,wat van de zyde der rechtvaerdigheid kan voortkomen , geeft uwe toegeevendheid eene houding zo eerwaerdig en zelfs zo ontzagchelyk, dat hy, die u hoont, op den duur, geen geN 4 bruik

Sluiten