Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«6*6" IC L E O N.

achten, indien hy alleenlyk den minden fchyn van zich gave, als of zinneiyke belangen by hem meer golden dan die van zyne ziel, en dus die van den Godsdienft. Men moet my nimmer van waereld-

lcn genoegen , nimmer van goede dagen

nimmer van liefde, eer of luifter fpreeken, indien men my daartoe, door geene andere middelen, dan door het onteeren of het zien onteeren van mynen of myner vrienden Godsdienft, zal weeten te brengen. .. Vergeef my myn vader, dat ik my, op dit ltuk, zo driftig uitlaaie ! . .

Cardan. Gy maakt my beweegd en befchaamd Alexandrine .. . Ik dank God, dat ik u eene gouvernante gegeeven heb, die zulke verheven gevoelens in u heeft weeten te bevestigen. . . Ik wenfcbte wel, dat ik op dezelfde wyze kon denken!

Alexandrine. J Ja ray° vader> zo iki in het een of ander, billyk te werk ga, heb ik zulks aan de dagelykfche onderrichtingen van die beminnelyke vrouw en den zegen des hemels , die myn hart en geweeten voor dezelven heeft toebereid, te danken. Zy bevlytiot zich nog dagelyks, om my met myne plichten gemeenzaam te maaken, ten einde ik, gelyk zy zegt, dezelven des te gemakkelyker zal kunnen volbren' gen.

Cardan. Maar wat zult gy Kleon nu antwoorden ?

Al ex-

Sluiten