Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiSs KLEON.

ven —dat ik u voor de onderfcheiding, welke gy my bewyft, bedanken en my tot eenig ander man, zo ik voorbebbe, te huwen , moet bepaalen. Deze openhartigheid ftrydt tegen zyn oogmerk; want hy begeerde, dat ik u, langs een omweg zou afwyzen; maar gy verdient, openhartig behandeld te worden.

Kleon.

En is dan het onderfcheid van kerk de groote zaak, daar het by uw vader op aankomt, omdat my, van wegen uwe moeder , die vraag gedaan worde, of is 'er iet anders ? ..

Alexandrine.

Zo gy de waarheid wilt weeten, niet anders dan het onderfcheid tusfehen uwe en myne kerk . . . maar wat denkt uw vader aangaande uwe genegenheid voor my ?.

Kleon. Zyn antwoord op myn voorftel en zyne aanmerkingen over u vervulden , geduurende onze wandeling , darmaate myne ziel met genoegen , dat ik niet wifr,, hoe ik fchielyk genoeg weder te huys zou komen, om u myne blydfchap te toonen. Hy raakte, onderweg met een uwer gebuuren in gefprek. Ik nam die gelegenheid waar, om hem te ontwyken, en nu . . .

Alexandrine. (ontroerd en verlegen.)

En nu weet gy het antwoord van myn vader...

Kle»

Sluiten