Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 367

echter niet volftrekt befchaafd zyn.. . Ik dank u mynheer voor de onderfcheiding, welke gy, door my ten echt te vraagen, ten mynen aanzien , gemaakt hebt; en betuig u, dat ik, met wezenlyk gevoel en ftnart myner ziele, u zegge, 't geen ik my verplicht achte u te zeggen, te weeten, dat ik de uwe nimmer kan worden. . . Sofia ! . .

(zy werpt zich in den arm van Sofia.") Kleon, (zich van haar afwendende, om zyne traanen te verbergen?) Kan ik ♦ . moet ik dit aanhooren!..

VYFDE TOONEEL.

Alexandrine, Sofia, Kleon,Crates,

Crates.

Ik ben uwe ouders, die my van deze gelukkige omkeering van zaaken bericht hebben, vooruitgeloopen, myne lieve kinders, om u de blydfchap myner ziel te openbaaren. .. Zy volgen my .. . maar hoe! . .

(Kleon /laat in eene neêr/lachtige houding, terwyl Alexandrine met haar hoofd leunt op den fchouder van Sofia.) Is hier het tooneel van vergenoeging, dat ik my verbeeldde te zien? Wat is u overgekomen waarde jongvrouwe ?

Alexan-

Sluiten