Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

372 KLEON.

verfoei hetzelve, uit grond myner ziele, en, federt Kleon dat voorftel heeft kunnen doen,gevoelt myn hart zo groot eene verachting voor zyn caracler, dat het my, behoudende de rust van myn geweeten, niet langer geoorloofd is , hem te beminnen, fchoon ik 'er echter nog verre af ben, hem te haaten. . . Zo ziet gy Kleon, dat ik u deugdzaamer wenfche .... Kleon.

Ik kan dit niet langer verdraagen. . .. Wy moe. ten andere rechters, dan ons eigen oordeel, in onze zaak hebben. Zyt gy myn rechter vader. .. Elizabeth.

Ik dacht u verftandiger Alexandrine. Uwe keurigheid komt geheel ontydig. Nu alles gevonden en getroffen is, zo men 't wenscht, bedisfelt uwe dwaaze kieschheid ons voorneemen , en wapent u tegen uw eigen verlangen. . . Gy moet weinig van myne liefde en zorg,in 't vervolg,verwachten, indien gy . . .

Crates. Waarde mevrouw, dreig het teder gemoed eener jongvrouwe, die veelligt, de natuur der zaake onkundig, ongelukkig over dezelve oordeelt, en dus, uit verbeelding van haar plicht getrouw te zyn, ongehoorzaam is, niet zo wreed . .. Spreek Kleon. Kleon. Gaerne myn vader. Toen ik alles, wat ik kon denken, om Alexandrine te bezitten, te werk gefield, en zelfs had aangebooden, om , indien wy kinderen uit ons huwelyk zagen, dezelven in de

kerk

Sluiten