Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 115 Ho. I z<S Dit alleraangenaamft en bekoorlyk Land- en Watergezicht met een menigte fraay Geboomte, vertoont deHerfft, op den voorgrond ter rechterzyde ziet men een drift Beeften, door een Landman voordgedreeven, ter zyde eenLuftplaats waar in eenigen Lieden Vruchten inzamelen, in de Rivier legt een Vaartuig: verder aan de overzyde een rydende Wagen; het helder fpiegelend Water, de onderfcheiden foort van couleur derBoomen, het natuurlyk invallend zonlicht, alles voegt zig te zamen by de ongemeene uitvoerige behandeling, en is een der fraayfte van deezen Meefter, in alles behandeld als de voorgaande, met dito, door denzelven.

27 Dit natuurlyk Gezicht langs een bevroozen Rivier, aan beider Oevers met Boeren Wooninger» met befneeuwde Daken en dor Geboomte , vertoont de barre Winter : op den voorgrond ziet men een Landman met een Ysfleede, fchynende een Vrouw wederom te brengen, terwyl hy ftaande zyn zweet afveegt: verder vermaaken zig anderen metSchaatferyden,ter linkerzyde voor een Wooning ftaat een oude Vrouw en een Jongeling, en verder door een openflaande Deur ziet men twee Mannen by het Vuur zitten ; alles is verbeeld by heldere Maanefchyn en is als de voorige behandeld, met dito , door denzelven. Deeze vier uitmuntende Teekeningen , Zinfpeelende op de vier Getyden van 'c Jaar en de vier (Ionden van den Dag. ieder zo eigenaartig geftoffeerd naar den Tyd en 't Saifoen , gepaart met een onnavolgelyke uitvoerigheid, kunnen met regt gehouden worden voor de fraaifte van deezen Meefter, en verdienen een plaats in de keurigfte Verzamelingen.

i3 Deeze Capitaale Teekening, verbeeld in een Heu- J velachtig Landfchap met eenig Geboomte, Jacob by Lea en Rachel, voor dezelven zyn twee Jongelingen met een Hond fpeelende: te'r linkerzyde Os ver-

Sluiten