Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H8 TEEKENINGEN.

No. I

zaagers, Jongens die met Sneeuwballen werpen, Arrefleeden en andere Sroffagie , in het verfchiet vertoont zig de Stad Leyden, alles is als de vorige alleruitvoerigft. met dito behandeld, door denzelven.

Deze voorgemelde vier Capitaale Teekeningen de Saifbenen van 't Jaar verbeeldende, zyn elk in 't byzooder, alle roem en Lof waardig en kunnen om hunne verdienden, de Plaats bekleeden,in een der uitmuntendfte Cabinetten.

24 Voor een fleenen Nis, flaat een aarde gewerkra

Vaas, gevult met verfcheide fraaye Bloemen, als roode, witte en geele Roozen, Hyacinten, Tulpen, en anderen, ter zyde legt een Vogelneffje met Eyertjes, Meefterlyk fiks met de Pen en Sapverwen behandeld, door J. v. Huyfum.

25 Op een fleenen Voetftuk, flaa,t een cierlyke geel¬

achtige Vaas met een Basreliëf verciert, geftof- ' feert met verfcheide foorten van allerkeurigfte Bloemen, ais witte, roode en geele Roozen, Papaver, Iriasfen, Angelieren en anderen , waar by eenige Vrugten; alles is bevallig gefchakeert, en verwonderlyk de natuur naargebootft en ongemeen krachtig en teffens uitvoerig met Sapverwen geteekend, door IV. Hendriks.

s.6 Dit aangenaam Voorwerp verbeeld een cierlyke barnfteenen Pot met Basrelieven, ftaande op een 1 marmeren Tafel, waar in geplaatfl zyn verfchillende löorten van fraaye Bloemen, waar op veifcheida Kapelletjes en andere Infeéten Aazen; alles is bevallig gegroept en de Bloemen los en dartel behandeld , uitneemend en uitvoerig met Sapver* wen geteekend, door O. Wynen, naar een Schildery van J. v. Huyfum.

%7 Deeze Capitaale Ordonnantie verbeeld een Gez.icht, Ie Tempte de la Concorde, & de Jupiter '

Sluiten