Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j& TEEKENINGEN, No. N pytkleedje bedekt, met veel aandagt een Brief fchryvende,opdeGrond legt een flaapendHondje , door hec openflaande Schuifraam en Deur, ziet men in een Tuingezicht, het bevallige Licht en de uitvoerige behandeling, geeven den verdienden lof aan deezen Meefter, zynde door denzelven, fraay in Sapverwen behandeld.

«7 In een dito vertrek als de vorige, zit een beval- ■ lige Dame in Satyne Kleeding, fchynende iets te Borduuren,op een Tafel, nevens dezelve, met een Tapytje bedekt, ftaat een Vogelkooitje met een Vogel; alles is als de voorgaande, natuurlyk en zeer uiivoerig met dito behandeld als de voorgaande; door denzelven, zynde een weerga.

18 Deeze Ordonnantie verbeeld in een Landzicht Bac- / hus, Ceres en Venus, de hand aan Cupido toe-' reikende, die neevens dezelven op een Ruflbed fchynt te leggen, hooger hangt een opgelchooven Kleed, Meefterlyk fiks met de Pen en Sapverwen behandeld, door J. de Wit.

rk<) Een Vanitas , verbeeld door een bevallig Jong > Kind, beezïg Waterbellen te blaazen , zittende* in een Bergachtig Landfchap met Geboomte, qp den voorgrond legt een anticq Marm-r Hoofd, Trompet en Lauwerkrans, zeer uitvoerig in Sapverwen geteekend, door J. Buys.

'qq Op een bevrozen Rivier, ryk geftoffeerd met verfchille foort van Scheepen. ziet men een menigte wandelende Heeren en Dames en andere Lie- j den, die zig op het Ys vermaaken: verder een zoetelaars Tent; alles is zeer natuurlyk; bevallig en Meefterlyk fraay met Sapverwen behandeld , door H- Kebell.

§1 In een Woelend Water vertoont zig een Oorlogfchip, voor de Wind zeilende en een Kaagfchip,

ver-

/

Sluiten