Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 87 No. L

17 Een Studie van zeven beelden; zeer fraai ge- / teekent met de pen en roet door Rembrand.

(18 De Opvaart van Maria, eene ryke ordonnantie, / geteekent met de pen en roet door G. Nafini.

,.19 Een hiftorieele geestelyke Ordonnantie, getee1 - kent als boven, op blaauw papier, door Quellinus.

20 Een dito Ordonnantie, gewasfehen met oost- j inkt en met wit gehoogt, door Denzelfden.

21 Een Heilige, geknield om onthalft te worden; \ fiks met de pen cn roet door L. Cangiagi.

£2 De Afbeeldfels van den fchilder Georgeone ( cn de dogters van Titiaan en Seb. Dcl^ Piombo ; kunftig met de pen en geele inkt gewasfehen, naar titiaan, door J. de Bisfchop.

23 Twee ftuks meditccrende Heiligen, meefterlyk L jel. met de pen cn groene inkt gewasfehen, door

A. Bloemaert.

24 Een oude Vrouw by een brillckraamer, Haan- , de voor een buitenhuis; geestig met de pen en oostind. inkt door A. van Ostade.

25 Een Vrouwtje van achteren te zien ,• met een ( mand aan den arm, fpreekende met een boer;

<9"*~ zynde bekent door de gcëtfte prent; geteekent ais boven door Denzelfden.

26 Twee fluks Landfchappen, waarin men bezig^ is met het fnyden van koorn en planten van'

F 4 boo-

Sluiten