Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. «7

in zyn gedrag daar door te beter Ieeren kennen. Merk dan op, of uwe Gemalin zyne herftelhng op eene heftige en driftige wyze zoeken zal ; daar uit zal men kunnen befluiten. geloof intusfchen he. ver, dat ik myne zorg te ver dryf ikheb rechtvaerdige oorzaaken om te vreezen dac rk zulks doeT- en laat uw Gemaalin daar niets van merken, dit is myn verzoek, Myn Heer.

Othello. Twyffel niet aan myn be grip. i* -

Jago.

Ik beveel my nogmaals in uw gunst.

AGTST.E TOONEEL,

Othello, (alleen.)

Taêo is ongemeen regtfcbapen , en kent door overdenking en ondervinding den toeftand van alle Menfchelyke Handelingen. Vind ik haar trouwloos, zo mag zy aan myn hart nog zo fterk geketend zyn, ik wil haar echter losrukken , en aan haar noodlot óverlaaten — vermoedelyk wyl ik zwart ben: en geene aargenaame wyze van verkeering heb ; zo als veel andere verliefde gekken bezttten ; of. om dat ik met myne Jaaren reeds van den Berg

afklim doch dat heet niet veel zy is weg,

ik ben bedroogen; en myn eenige troost moet zyn haar te verfoeijen. 6 Vloek desHuwelyks! datwy deeze fchoone Schepfels de onzen kunnen noemen, maar niet haare begeertens.' ik moest liever een padde geworden zyn, en van de uitwaasfemingvan een fraeengen kerker moeten leeven, als een Winkel , in eenSchepfel dat ik lief heb, ten gebru.ke van

een' ander bezitten.' maar dat is «?« «8™^

de ftraf der Voornaamen, zy hebben minder voorrechten als de aemeenen ; het is een even zo onvermydelyk noodlot als den dood. reeds aU wy F 4

Sluiten