Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J74 OTHELLO.

Othello. Zagt, nog een paar woorden , eer gy gaat ik heb den Staat cenige dienden gedaan ; men kan dezelve, dus niet meer daar van — indien gy in uwe Brieven deze ongelukkige gefchiedenis verhaald, zo fpreekt van my, zo als ik ben. verkleind niets; maar zet ook niets uit een boos oogmerk 'er by. befchryft my als een Man, die niet ver. ftandig, maar te fterk beminde; als een Man die niet ligt argdenkend wierd , maar, wanneer by zulks eenmaal wierd. tot het uitterfte in zyne gramfchap ging; als een Man, wiens hand , gelyk de verworpen Jood (pp) eene paerel wegwierp die

ryker

(pp) De genüoonlyke leezing is : 'like the bafe Jüdean; en Theobald en Warbubton

verjïaan bier Hkrodes by , die zyne Gemalin Makiamne uit Minnenyd doodde, en wiens ge'. Jcbiedenis de Inboud van een toenmaal reeds bekend Treur/pel was. S t e e v e n s maakt tegen deze verJilaaring verfcbeide Aannerkingen, en gelooft dat bet eene Zinfpeeling is, op eene, by des Dichters tyden zeer bekende Vertelling. Veelligt is bet de volgende die dezelve Kunstrichter in een oud Engelsch boek ' volgens zyne verzekering gevonden beeft. Een Jood bad, na eene lankduurige omreize in vreemde Lan. den, eene menigte Paerlen met zicb naar Venetiën gebracht, en dezelve naar wensch verkogt, behalven een, die zeer groot was, en op welke by eenen on. maatigen prys gefield bad, waar van by niets wilde laaten afdingen Toen hy dezelve daar voor aan niemant verkoopen kon , liet hy eindelyk alle de Kooplieden der Stad op de Rialto te faamen koomen, bood ben de Paerel noch eenmaal aan ; maar om' niet ; prees wydloopig haare groote Schoonheid en Kostbaarheid, en wierp baar plotzeling voor bunne oogen in Zee.

ESCHENBUKG.

Dr.

Sluiten