Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 ONDERZOEK en AANMERKINGEN

heette, de Moor was terftond van baare ongemeene Schoonheid getroffen , en zy huwden niet elkander , hoe fterk ook Desdemonaas Vader en haar overige Vrienden daar tegen w.iaren. Korc daar Ka, moest de Moor op bevel van de Republiek , naar Cyprus gaan , om het Bevel "vtr de Bezetting aldaar over te neemen , en Desdemona ging met -hem in 't Schip. De Moor had twee vertrouwde Vrienden; de een was een Vaendrich en ten uiterfte boos en laaghartig , maar flim en valsch genoeg om zyne boosheid te .verbergen ; de ander was een jongen Hoofdman , van eene goede en rechiaarte denkwyze. Othello had hem zeer lief, en Desdemona was uit die oorzaafce zeer gemeenzaam en vriendeiyk tegens hem. de Vaendrich was met een Jonge Italiaanfche Viouw getrouwd , die zyne liefde waardig wasfc maar hy dacht aanhoudend hoe hy zynen Gene' raai omeeren en zyn Vrouw vervoeren mogt: Tot dat oogmerk lag hy de deugd van Desdemona veel geheime laagen. Echter zag hy zich telkens m zyn hoop bedroogen en fchoof de fchuld daar van op den Hoofdman, die hy voor zynen gelukkigen Medevryer hielde, deze Inbeelding vervulde hem met baat en wraakgierigheid ; by nam zich voor, Othello minnenydig en zyne Gemalin by hem verdacht te maaken. dit oogmerk gelukte

a\'« CD het geval kwam hem daar °y te ftaade. de Moor werd door een tweeduidend aanfehyn ia zyne vermoeding gtfterkt, en begon op den dood des vermeenden Ecbtbreekers te denken.- de Vaendrich was by zyne laaghartigheid zo laf om de uitvoering van deze Moord op zich te neemen, doch Het zich door die befteeking ftouter maaken. Eens op een Avond, wanneer dat wellevend Jong Mensch naar huis ging, viel de Vaendrich hem in de duis«ernisie aan, en bragt hem van ter zyden een floot in net been toe, waar door hy ter Aarde viel, Het giich.rt.euw van den gewonden maakte de buurt

in

Sluiten