Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§8t7 HENRIK be VIERDE

VIERDE BED R YF EERSTE TOONEEL. Set Tooneel verbeeld bet Leger by Sbrewsbury; Hotspur, Worcester, Douglas.

Hotspur.

Wel gefprooken, myn Edle Schotten; indien de fpraakeder waarheid, in deze Vleiende Eeuw, niet dikmaais voor vlyëry gehouden wierd , zo moest Douglas van zulk een waarde zyn, dat 'er geen Krygsman Van Stempel in dezen tegenwoor. digen tyd , zo gangbaar is als hy. By den Hemel ik kan niet fmeeken; ik haat de tongen met glad! de woorden; maar niemant heeft een betere plaats in myn herte vol Vriendfchap als hy. Ja, neemt my nu by het woord, Milord. zet my op de Proeft

D o u g l a s.

Gy zyt de Koning des Roems. daar leeft geen zo een magtig Menfch op de Aarde, dat ik hem zulks

o niet in t aangezicht zou zeggen

Hots pur. Doet dat en het is goed. (daar komt een Boode) wat hebt gy daar voor brieven ? ——. ik kan u

flegts bedanken

B o o d e;

Deze brieven komen van uwen Vader.. Hotspur.

Brieven van hem? waarom komt hy zelf

Hietï * B o o d e.

ziek17 k°men ' Mil°rd '' hy is £evaar,yk

Hotspur. Hemel' hoe kan hy tyd voor zich neemen, om

Sluiten