Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÏSTOR1ESPEL. 2*7

hv zulke zwaare omftandigheden ziek te zyn ? — we voert dan zyn heir aan? onder wiens aanvoering komt het hier?

• boode. »

Zyne Brieven zullen zyn oogmerk ontdekken; my is niets bekend.

Hotspur.

Zyn oogmerk?

Worcester. Zeg my eens; ligt hy dan te bed?

BOODE,

Hy lag reeds vier dagen voor dat ik vertrok te bed ; en toen ik afreisde waaren de Geneesheeren zee* bezorgt weegens hem.

Worcester.

Ik wenfehte dat hy nu dezen tyd eerft gezond» was geweeft, eer hy krank geworden was. Zyne gezondheid was nooit zo veel waardig als tegenwoordig.

Hotspur. Tegenwoordig krank ! — tegenwoordig bedleserief — ö I deze krankheid fteekt het levens bloed'van onze onderneeming aan, en zal zicht over ons gantfeh Leger uitbreiden. Hy fchry ft my hier van eene hevige ziekte - en zyne Vyandea kunnen door afgezondenen niet zo ras te faamen eevoegt worden; ook houw ik het met yoor zeer raadzaam , eene zo gewigtige en gevaarlyke zaak aan iemant anders te vertrouwen dan aan zich Live. Intusfchen geeft hy ons toch den raad om met onze weinige Manfchap aan te rukken en de Proef te neemen, of het geluk ons gunftg is. Want 'er is, volgens zynSchryven, geen tyd te veïzu men terwyl de Koning van ons gantfche Toorneemen onderricht is. Wat zegt gy daar toet

Worcester. Uw vaders ziekte is een groote fchade voor om. ^

Sluiten